ชื่อ - นามสกุล :พล.ต.สิทธา มหาสันทนะ
ตำแหน่ง :ผอ.สผอ.สส.ทหาร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
สังกัด / แผนก : ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
หน้าที่ในสังกัด : ผอ.สผอ.สส.ทหาร